Wednesday, December 03, 2003

सागरास
ने मजसी ने परत मातृभुमीला
सागरा प्राण तळमळला । सागरा ।।

भूमातोच्या चरणतला तूज धूता । मी िनत्य पािहला होता ।
मज वदलासी अन्य देशी चल जाऊ । सृष्टीची िववीधता पाहू ।
तई जननी ह्रुद् िवरहशंकीतही झाले । पिर तुवा वचन ितज िदधले ।
मार्गस्थ स्वयी मीच पृष्ठी वाहीन । त्विरत या परत आिणन ।

िवश्वसलो या तव वचनी मी ।
जगद्नुभव योगे बनुनी मी ।
तव अिधक शक्त उद्धरणी मी ।
येईन त्वरे कथून सोडीले तुजला । सागरा ।।

- िव.दा.सावरकर

1 comment:

Anonymous said...

plogue bidule crack
warcraft crack
norton personal firewall crack 2005
reference manager 11 crack
prtg traffic grapher crack
adobe after effects 6.5 trial crack
mailbell v2.16 crack
digital blasphemy password crack
powersim crack
zlauncher crack
norton 2005 keygen activation
finaldata enterprise crack
visio 2003 activation keygen
diablo 2 nocd crack
back sac and crack
nero smart start crack
partition manager 7.0 full warez
morpheus ultra 4.7.0a keygen
king kong crack
0_crack
crack adobe acrobat 7.0 professional tryout
gconvert 4.0 crack
keygen nuker spyware
keygen.us.com
arcsoft panorama maker 3 keygen